WORK

Minami Osaka eye clinic@OSAKA, JAPAN
Metal panel print : 30″×45″, 40″×60″

Sano hospital @KOBE, JAPAN
Canvas print : M25

Hair salon “Dreap” @KOBE, JAPAN
Canvas print : M30 / Glossy paper print : A4 /  Custom paper print

Hair salon “PARAISO” @AICHI, JAPAN
Custom print : 1000mm×1600mm, 1200mm×2400m

ChocolatRepublic三宮@KOBE, JAPAN
Canvas sprint : M60

Onijus coffee village @OSAKA, JAPAN
Canvas print : M30

Joe’s soap marche @NARA, JAPAN
Canvas print : M25

yoga i.um @KOBE, JAPAN
Canvas print : M80

(株)Kids Developer@KOBE, JAPAN
Glossy paper print : Custom print

One music salon@OSAKA, JAPAN
Canvas print

Tajyu Higashi Osaka@OSAKA, JAPAN
Canvas print M80

Order sample